Dünya Şehir
Maltepe
Dünya Şehir Maltepe طراحی شده است تا زندگی شهری را...
Dünya Şehir با ارائه مزایای زیادی در یک مکان واحد، به عنوان جواهری در سمت آناتولی ایستاده است. شما می توانید لحظات آرامی را در برابر منظره مسحور کننده جزایر و لذت بردن از طبیعت در فضاهای سبز گسترده تجربه کنید. نزدیک به مرکز شهر، Dünya Şehir Maltepe آسایش و راحتی را به زندگی شما می آورد و تجسم تلفیقی ایده آلی از کیفیت، راحتی و زندگی شهری است.
موقعیت مکانی
İstanbul / Maltepe 
منطقه پروژه
140.000 m2
انواع خانه
26.500 m2 1+1 /2+1/3+1 / 4+1
تعداد واحد ها
واحد 9
تعداد آپارتمان ها
808 آپارتمان
منطقه تجاری
13.500 m2
گزینه های متر مربع خانه
60m2-230m2
فضای سبز
15.500 m2
پلان هر واحد
1+1 Plans
1+1 Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
60 m2
Toplam Net Alan
39,45 m2
Antre(1)
2,2 m2
Salon+Mutfak(2)
20,2 m2
Yatak Odası(3)
12,6 m2
Banyo(4)
4,45 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
1+1 Home Office Planı
m2
Satış Bürüt Alan
60 m2
Toplam Net Alan
39,45 m2
Antre(1)
2,2 m2
Salon+Mutfak(2)
20,2 m2
Yatak Odası(3)
12,6 m2
Banyo(4)
4,45 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">1+1B Ev Planı</div>

<div class="card--sub-item__right">m<sup>2</sup></div>
</div>

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">Satış B&uuml;r&uuml;t Alan</div>

<div class="card--sub-item__right">68 m<sup>2</sup></div>
</div>

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">Toplam Net Alan</div>

<div class="card--sub-item__right">44,4 m<sup>2</sup></div>
</div>

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">Antre(1)</div>

<div class="card--sub-item__right">2,2 m<sup>2</sup></div>
</div>

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">Salon+Mutfak(2)</div>

<div class="card--sub-item__right">18,85 m<sup>2</sup></div>
</div>

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">Yatak Odası(3)</div>

<div class="card--sub-item__right">12,6 m<sup>2</sup></div>
</div>

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">Banyo(4)</div>

<div class="card--sub-item__right">4,45 m<sup>2</sup></div>
</div>

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">Balkon(5)</div>

<div class="card--sub-item__right">6,3 m<sup>2</sup></div>
</div>

<div class="card--sub-item">
<div class="card--sub-item__left">Depo*</div>

<div class="card--sub-item__right">3-4</div>
</div>
 

دانلود طرح
1+1B Bahçe Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
68 m2
Toplam Net Alan
49,3 m2
Antre(1)
2,2 m2
Salon+Mutfak(2)
18,85 m2
Yatak Odası(3)
12,6 m2
Banyo(4)
4,45 m2
Teras(5)
11,2 m2
Teras+Bahçe(6)
20 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
2 + 1 PLANS
2+1A Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
132 m2
Toplam Net Alan
88,34 m2
Antre(1)
4,8 m2
Salon(2)
28,35 m2
Mutfak(3)
9,45 m2
Yatak Odası(4)
10,4 m2
E.Yatak Odası(5)
14,5 m2
E.Banyo(6)
4,4 m2
Banyo(7)
5 m2
Koridor(8)
2,8 m2
Balkon(9)
8,64 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
2+1A Bahçe Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
132 m2
Toplam Net Alan
93,1 m2
Antre(1)
4,8 m2
Salon(2)
28,35 m2
Mutfak(3)
9,45 m2
Yatak Odası(4)
10,4 m2
E.Yatak Odası(5)
14,5 m2
E.Banyo(6)
4,4 m2
Banyo(7)
5 m2
Koridor(8)
2,8 m2
Teras(9)
13,4 m2
Teras+Bahçe(10)
40 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
2+1 B Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
136 m2
Toplam Net Alan
91,18 m2
Antre(1)
3,4 m2
Salon(2)
26,25 m2
Mutfak(3)
11,1 m2
Yatak Odası (4)
11,7 m2
E.Yatak Odası(5)
17,3 m2
E.Banyo(6)
3,75 m2
Banyo(7)
5,1 m2
Koridor(8)
3,1 m2
Balkon(10)
9,48 m2
Depo*
3-4 m2
دانلود طرح
2+1 C Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
142 m2
Toplam Net Alan
96,38 m2
Antre(1)
6,48 m2
Salon(2)
28,5 m2
Mutfak(3)
11,25 m2
Yatak Odası (4)
9,9 m2
E.Yatak Odası(5)
18,06 m2
Banyo(6)
4,84 m2
Balkon(7)
17,35 m2
Depo*
3-4 m2
دانلود طرح
2+1 C Bahçe Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
142 m2
Toplam Net Alan
89,13 m2
Antre(1)
6,48 m2
Salon(2)
28,5 m2
Mutfak(3)
11,25 m2
Yatak Odası (4)
9,9 m2
E.Yatak Odası(5)
18,06 m2
Banyo(6)
4,84 m2
Teras (7)
10,1 m2
Teras+Bahçe (8)
61 m2
Depo*
3-4 m2
دانلود طرح
2+1 D Home Office
m2
Satış Bürüt Alan
121 m2
Toplam Net Alan
80,96 m2
Antre(1)
11,8 m2
Salon(2)
22,06 m2
Mutfak(3)
16,97 m2
Çalışma Odası (4)
12,13 m2
E.Yatak Odası(5)
13,1 m2
Banyo(6)
4,9 m2
Depo*
3-4 m2
دانلود طرح
3 + 1 PLANS
3+1A Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
181 m2
Toplam Net Alan
122,31 m2
Antre(1)
6,4 m2
Salon(2)
36,65 m2
Mutfak(3)
10,6 m2
Yatak Odası 1(4)
10,5 m2
Yatak Odası 2(5)
10,7 m2
E.Yatak Odası(6)
19,45 m2
E.Banyo(7)
3,05 m2
Banyo(8)
5,5 m2
Koridor(9)
4,1 m2
Balkon(10)
15,36 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
3+1 C Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
194 m2
Toplam Net Alan
132,22 m2
Antre(1)
5,35 m2
Salon(2)
33,65 m2
Mutfak(3)
15 m2
Yatak Odası 1(4)
10,1 m2
Yatak Odası 2(5)
10,45 m2
E.Yatak Odası(6)
17,8 m2
E.Banyo(7)
3,2 m2
Banyo(8)
5,15 m2
Koridor(9)
5,3 m2
Balkon(10)
26,22 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
3+1 C Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
194 m2
Toplam Net Alan
113,4 m2
Antre(1)
5,35 m2
Salon(2)
33,65 m2
Mutfak(3)
15 m2
Yatak Odası 1(4)
10,45 m2
Yatak Odası 2(5)
10,1 m2
E.Yatak Odası(6)
17,8 m2
E.Banyo(7)
3,2 m2
Banyo(8)
5,15 m2
Koridor(9)
5,3 m2
Teras (10)
7,4 m2
Teras+Bahçe (11)
82 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
3+1 L Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
187 m2
Toplam Net Alan
125,12 m2
Antre(1)
4,75 m2
Mutfak(2)
17,7 m2
Salon(3)
35,7 m2
Yatak Odası 1(4)
9,8 m2
Yatak Odası 2(5)
10,25 m2
E.Yatak Odası(6)
16,65 m2
E.Banyo(7)
2,7 m2
Banyo(8)
4,8 m2
Koridor(9)
2,65 m2
Balkon (10)
20,12 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
3+1 L Bahçe Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
187 m2
Toplam Net Alan
116 m2
Antre(1)
4,75 m2
Mutfak(2)
17,7 m2
Salon(3)
35,7 m2
Yatak Odası 2(4)
9,8 m2
Yatak Odası 1(5)
10,25 m2
E.Yatak Odası(6)
16,65 m2
E.Banyo(7)
2,7 m2
Banyo(8)
4,8 m2
Koridor(9)
2,65 m2
Teras (10)
11 m2
Teras+Bahçe (11)
67 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
4 + 1 PLANS
4+1 Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
230 m2
Toplam Net Alan
141,56 m2
Antre(1)
6,58 m2
Mutfak(2)
15,91 m2
Salon(3)
32,21 m2
Yatak Odası 1(4)
12,25 m2
Yatak Odası 2(5)
10,51 m2
Yatak Odası 3(6)
11,46 m2
E.Yatak Odası(7)
22,97 m2
E.Banyo(8)
2,81 m2
Banyo(9)
5,04 m2
Koridor(10)
5,02 m2
Balkon(11)
27,69 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
4+1 Ev Planı
m2
Satış Bürüt Alan
230 m2
Toplam Net Alan
141,56 m2
Antre(1)
6,58 m2
Mutfak(2)
15,91 m2
Salon(3)
32,21 m2
Yatak Odası 1(4)
12,25 m2
Yatak Odası 2(5)
10,51 m2
Yatak Odası 3(6)
11,46 m2
E.Yatak Odası(7)
22,97 m2
E.Banyo(8)
2,81 m2
Banyo(9)
5,04 m2
Koridor(10)
5,02 m2
Teras (11)
16,8 m2
Teras+Bahçe (12)
64 m2
Depo*
3-4
دانلود طرح
مرکز امکانات حمل و نقل
اوج گرفتن در مرکز شهر... دیدن نقشه

Ulaşım

Kültür Sanat

Eğitim

Sağlık

Alışveriş

Ulaşım

Kültür Sanat

Eğitim

Sağlık

Alışveriş

سالن ورزشی

هر آنچه برای روی فرم بودن نیاز دارید

برای زندگی بهتر از نظر روحی، روانی و جسمی

زمین بسکتبال و فوتبال و زمین های چند منظوره که در آن می توانید والیبال بازی کنید

محوطه پیاده روی

زمین بازی کودکان

ما زندگی جدید می ساز یم.

در دنیا شهیر، ما مفهومی انحصاری را ارائه می دهیم که نشان دهنده تعهد ما به سلامت جسمی و روانی کل خانواده شماست. مراکز تناسب اندام ما، مجهز به فناوری پیشرفته، پناهگاه های ایده آلی برای از بین بردن خستگی روز هستند، در حالی که استخرهای سرپوشیده و روباز ما یک فرار با طراوت را ارائه می دهند. علاوه بر این، با امکانات همه کاره مانند فضاهای زندگی اجتماعی و زمین های بازی کودکان، ما زندگی با کیفیت و آرامش را تضمین می کنیم. از طریق این استانداردها، هر لحظه زندگی بهتری را با خانواده خود در آغوش بگیرید.

اتاق های اسپا و ماساژ

اتاق های آروماتراپی

حمام ترکی، سونا

استخر روباز

استخر سرپوشیده

استخر ویژه کودکان

سینمای روباز

تئاتر روباز

محل
Dünya Şehir Maltepe
welcome-stain
خانه های هوشمند و
سالم
در Dünya Şehir Maltepe، خانه‌های ما مجهز به نوآوری‌های تکنولوژیکی هستند و همچنین سازگار با محیط زیست هستند. با بهره وری انرژی و سیستم های خانه هوشمند، خانه های ما تجربه ای از زندگی را ارائه می دهند که هم برای محیط زیست محترمانه است و هم راحت است.
smart-home
پروژه Dünya Şehir Maltepe دارای نقره سرب است...
با پذیرش مفهوم زندگی پایدار، راه حل های سازگار با محیط زیست را در مرکز پروژه خود قرار دادیم. ما نیازهای انرژی فضاهای زندگی مشترک خود را با تولید انرژی طبیعی با پنل های خورشیدی مدرن روی پشت بام های خود برآورده می کنیم. در عین حال، ما مناطق چشم‌انداز خود را با حفاظت از منابع طبیعی با سیستم‌هایی که آب باران را به طور موثر جمع‌آوری می‌کنند، آبیاری می‌کنیم. بنابراین، ما هم به طبیعت کمک می کنیم و هم فضای زندگی راحت ارائه می دهیم.
smart-home
آنچه که مردم راجب ما می گویند.

Zhanna Remneva

هیروس

فرآیند خرید خانه با تیم شما هرگز تا این اندازه راحت و پشتیبانی‌کننده نبوده است؛ تیم شما در هر مرحله‌ای کنار ما بوده است. بسیار سپاسگزارم.

Kenan Köse

بلژیک

از رویکرد حرفه‌ای و دوستانه تیم شما سپاسگزارم، من شرکت شما را به همه پیشنهاد می‌کنم.

Necla A.

سوئیس

من افتخار می‌کنم که بخشی از دنیا شهر مالتپه هستم که در قلب استانبول قرار دارد و با استفاده از تکنولوژی و نوآوری، استانداردهای زندگی ما را ارتقا می‌بخشد. این یک مفهوم شهری است که به جهان جهانی باز می‌شود و مکانی منحصر به فرد را ارائه می‌دهد که در آن زیبایی‌شناسی و طبیعت به صورت درهم تنیده ارائه شده‌اند.

Mohammad Reza

ایران

از خدمات سریع و درک‌پذیری که تیم شما ارائه داد سپاسگزارم، تجربه‌ای بی‌نقص بود.

Özlem Sağlam / Sertaç Sağlam

ترکیه

در انتخاب پروژه دنیا شهر مالتپه برای سرمایه‌گذاری، موقعیت مکانی پروژه، منظره و آسانی در حمل‌ونقل در اولویت بودند. واکنش‌های سریع و حل سریع مسائل توسط کارکنان فروش به همراه تخصص سایر مسئولین در این زمینه مفید بود. همسرم و من با اشتیاق منتظر سال تحویل ۲۰۲۵ هستیم.

 • Zhanna Remneva

  هیروس

  فرآیند خرید خانه با تیم شما هرگز تا این اندازه راحت و پشتیبانی‌کننده نبوده است؛ تیم شما در هر مرحله‌ای کنار ما بوده است. بسیار سپاسگزارم.

 • Kenan Köse

  بلژیک

  از رویکرد حرفه‌ای و دوستانه تیم شما سپاسگزارم، من شرکت شما را به همه پیشنهاد می‌کنم.

 • Necla A.

  سوئیس

  من افتخار می‌کنم که بخشی از دنیا شهر مالتپه هستم که در قلب استانبول قرار دارد و با استفاده از تکنولوژی و نوآوری، استانداردهای زندگی ما را ارتقا می‌بخشد. این یک مفهوم شهری است که به جهان جهانی باز می‌شود و مکانی منحصر به فرد را ارائه می‌دهد که در آن زیبایی‌شناسی و طبیعت به صورت درهم تنیده ارائه شده‌اند.

 • Mohammad Reza

  ایران

  از خدمات سریع و درک‌پذیری که تیم شما ارائه داد سپاسگزارم، تجربه‌ای بی‌نقص بود.

 • Özlem Sağlam / Sertaç Sağlam

  ترکیه

  در انتخاب پروژه دنیا شهر مالتپه برای سرمایه‌گذاری، موقعیت مکانی پروژه، منظره و آسانی در حمل‌ونقل در اولویت بودند. واکنش‌های سریع و حل سریع مسائل توسط کارکنان فروش به همراه تخصص سایر مسئولین در این زمینه مفید بود. همسرم و من با اشتیاق منتظر سال تحویل ۲۰۲۵ هستیم.